Dog’s Day – 1st JULY /Dzień Psa- 1 lipca.

Hello readers!

Today we are celebrating Dog’s Day in Poland!

In the USA it’s called National Dog Day. It comes on 26 th August.  

What would be the world without our cute and, four-legged friends? I can’t imagine.

This is the day in which you can stroke, cuddle and play with your dog without any limits😊

It’s widely known that dogs are the best friends of people.

I prepare to you some inspirational tips how you can celebrate  Dog’s Day.

Let’s take a look.

1. Adopt the dog from your local animal shelter. There are many dogs, which need your love, home and helping hand.

2 . It’s the time to start being a volunteer in the animal shelter and care of dogs by playing, feeding , cleaning the cages and going for a walk with them.

3 . Donates, food, toys and blankets to the animal welfare organization. You can send a sum of money towards the animal shelter.

4. Sign the petition about protecting and peacefully treating animals.You can find many petitions via internet.

5 .Organise a  dog’s party. Invite your friends and their dogs. Prepare some dainties for dogs and hand them round. Buy some toys for him/her. Let’s play and have fun with your sweet friend.  Dogs will be impressed😊

6 . Let’s take a lot of pictures with you and your dog. You can hire a professional photographer.

7 .Take your dog to a doggy play resort and let him/her enjoy more with yourself by doing  exercises and playing.

8. Teach your dog some trick.

9. Take your dog to the beach and share precious moment with him or her.

10. Simply show your dog how deep is your love.

,,If you pick up a starving dog and make him prosperous, he will not bite you. This is the principal difference between a dog and a man.’’ Mark Twain

That quotation shows expressively that dog is the best friend of human.

P.S .I would like to show you my dog .That’s Gacuś – my little happiness:

Do you have the dog ? What are your ideas how to celebrate Dog’s Day?

Regards , Ania

Witam czytelników!

Dziś obchodzimy w Polsce Dzień Psa!

W USA nazywa się to National Dog Day. Przypada na 26 sierpnia.

Jaki byłby świat bez naszych słodkich , czworonożnych przyjaciół? Nie mogę sobie  tego wyobrazić.

Jest to dzień, w którym możesz głaskać, przytulać i bawić się z psem bez żadnego limitu😊

Powszechnie wiadomo, że psy są najlepszymi przyjaciółmi ludzi.

Przygotowałam dla Was kilka inspirujących wskazówek, jak obchodzić Dzień Psa.

Spójrzcie na to.

1. Zaadoptuj psa z lokalnego schroniska dla zwierząt. Jest wiele psów, które potrzebują twojej miłości, domu i pomocnej dłoni.

2 . Tego dnia dobrze jest  zacząć być wolontariuszem w schronisku dla zwierząt i opiekować się psami poprzez zabawę, karmienie, czyszczenie klatek i wyjście z nimi na spacer.

3 . Przekaż darowizny, żywność, zabawki i koce dla organizacji zajmującej się dobrostanem zwierząt. Możesz wysłać sumę pieniędzy do schroniska dla zwierząt.

4. Podpisz petycję o ochronie i pokojowym traktowaniu zwierząt,  wiele petycji znajdziesz w Internecie.

5 . Zorganizuj imprezę dla psów. Zaproś swoich przyjaciół i ich psy. Przygotuj kilka smakołyków dla psów i rozdaj je pieskom. Kup im  trochę zabawk . Bawcie się z waszymi słodkimi przyjaciółmi. Psy będą zadowolone😊

6 . Zrób  sobie dużo zdjęć ze swoim psem. Możesz zatrudnić profesjonalnego fotografa.

7 . Zabierz psa na  wybieg dla psów i pozwól mu/jej cieszyć się  zabawą i ćwiczeniami.

8. Naucz swojego psa sztuczki.

9. Zabierz psa na plażę i ciesz się z nim piękną chwilą.

10. Po prostu pokaż swojemu psu, jak bardzo go kochasz.

,,Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić – nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem, a człowiekiem.’’

Mark Twain

Ten cytat wyraźnie pokazuje, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka.

P. S. Chciałbym Wam pokazać mojego psa.  Oto Gacuś -moje małe szczęście.

Macie psy?Jakie są wasze pomysły na świętowanie Dnia Psa ? Podzielcie się inspiracjami w komentarzach.

Pozdrawiam

Ania

Watching movies as a big pleasure/ Oglądanie filmów jako wielka frajda.

Hello everyone 🙂

First of all watching movies is one of my favourite kind of entertainment.

Generally it costs some money, because we should buy a movie before we will watch it, but it is not too expensive.

We can divide movies into categories:

 • Science-fiction
 • Horror
 • Thriller
 • Crime
 • Fantasy
 • Adventure
 • Comedy
 • Action
 • Romance
 • Drama
 • Animation
 • Mystery
 • Biography
 • Musical
 • Western
 • War
 • Music
 • Sport
 • Superhero
 • History
 • Family
 • Documentary

There are probably a few more, but that’s enough to show you what can you choose.

Advantages of watching movies:

 • cultural development
 • visual experience
 • enjoyable time
 • additional knowledge
 • entertainment
 • learning from one’s mistakes

Ways of watching movies:

 1. Cinema

You can go to the cinema with your friends/someone. I think it’s the best option, because then you spend enjoyable time, not only for yourself.

2. Personal Computer(PC) or notebook

You can buy a movie on Digital Video Disc(DVD) or Blue-ray.

There is also option to watch movie online on internet platform.

You pay for it i.e. monthly and you can watch what you choose from the list.

3. TV

In your television you can change channels and choose the video that you like watching.

4. Mobile devices

It’s like smartphones, tablets, phones, androids, etc. It has a small display, but it is enough to watch a movie.

Thank you for reading my post. Do you like it? Say in comments.

Greetings

Marcin

Witam wszystkich 🙂

Zacznę od tego ,że oglądanie filmów to jedna z moich ulubionych form rozrywki.

Ogólnie rzecz biorąc, kosztuje to trochę pieniędzy, ponieważ powinniśmy kupić film, zanim go obejrzymy, ale nie jest on zbyt drogi.

Możemy podzielić filmy na kategorie:

 • Science-fiction
 • horror
 • Thriller
 • Kryminał
 • Fantasy
 • Przygodowy
 • Komedia
 • Film akcji
 • Romans
 • Dramat
 • Animacja
 • Psychologiczny
 • Biografia
 • Musical
 • Western
 • Wojenny
 • Muzyczny
 • Sportowy
 • Film o Super bohaterze
 • Historyczny
 • Familijny
 • Dokument

Prawdopodobnie jest ich jeszcze kilka, ale to wystarczy, by pokazać, co możesz wybrać.

Zalety oglądania filmów:

 • rozwój kulturalny
 • przyjemnie spędzony czas
 • zyskanie  dodatkowej wiedzy
 • rozrywka
 • uczenie się na własnych błędach.

Sposoby oglądania filmów:

 1. Kino

Możesz iść do kina z przyjaciółmi/jednym z nich. Myślę, że to najlepsza opcja, bo wtedy spędzasz miło czas, nie tylko dla siebie.

2. Komputer osobisty (PC) lub notebook

Możesz kupić film na Digital Video Disc(DVD) lub Blue-ray.

Istnieje również możliwość oglądania filmów online na platformie internetowej.

Płacisz za to, (opłata co miesiąc ) i możesz oglądać to, co wybierzesz z listy.

3. Telewizor

W telewizorze możesz zmienić kanały i wybrać film, który lubisz oglądać.

4. Urządzenia przenośne

To jak smartfony, tablety, telefony, androidy itp. Mają mały wyświetlacz, ale to wystarczy by obejrzeć film.

Dziękuję za przeczytanie mojego listu. Podoba ci się? Powiedz w komentarzach.

Pozdrowienia ,

Marcin

GOLDEN RULES HOW TO LOSE SOME WEIGHT/ZŁOTE ZASADY JAK SCHUDNĄĆ.

Many times you were wondering how to lose some weight, moreover, you had started a new diet regime to quit that quickly. Is it familiar story??

We want to get a benefit fast ,without effort. All I wanna tell you- It isn’t a good way!

First of all –let’s change word a diet into  eating habits!  I prepare for you some indications how to change your life for better:

1* Never attempt to a starvation diet cause it only can bring you a side effect. Your reduction kilos should be slowly, but steadily.

2* Eat often, but a small portion. Your menu should contain  5 repasts. Start your day from filling a breakfast, because it will brighten your capability and prevent to ingesting too much calories during a day. Next meals eat every 3-4 hours. Regular eating lets normalise level glucose in your blood .That’s why your metabolism work faster.

3* Taste various supplies. Try to eat meals, which are qualified to every group  of food and drink. There are groups of meals like:

cereal products ( kashas ,breadstuff, pasta)

dairy products

fruits and vegetables

lean meat, fish and eggs.

fats ( choose unsaturated fats like :vegetable oils, salmon, nuts: hazelnuts, macadamia nuts, flax seed – source of omega-3 acids.

4* Drink 1,5- 2 litres of water per day. The Water takes a part  in a lot of processes in our organism and submits a lot of nutritional substances to our blood.  Every day we lost water through  breathing, excreting and sweating-especially during heat wave or intensive workout, we have to replenish our fluids.

5* Avoid highly processed food like fast foods and sweets. Those junk food is full of unhealthy chemicals and usually it has few nutrients.

Those waste products bring you only a lot of energy which their overplus  will be deposited as a body fat.

It will be better for your heath when you choose stevia instead  of sugar or bittersweet chocolate than worthless sweets.

6* Reduce salt in your meal.

According to WHO (World Health Organization ) we need to use 5 g of salt per day. That rules are broken by concerns which sell us products which contain  full of salt.

Instead of using the salt, add spices to your meal. Do not use smoked and potted supplies.

7* Change way of  preparing your food.  Start to steaming instead frying. You can also equip with an electric grill or a steamer.

Are you ready to start healthy lifestyle? Write in comments.

Regards

Ania

Wiele razy zastanawiałeś się, jak schudnąć, co więcej, zacząłeś restrykcyjną dietę, aby szybko z niej zrezygnować. Brzmi znajomo ?

Chcemy szybko i bez wysiłku osiągnąć sukces  .Chcę ci tylko powiedzieć, że to nie jest dobry sposób!

Po pierwsze – zmień słowo ,, dieta”na ,,nawyki żywieniowe”;! Przygotowałam dla Ciebie kilka wskazówek, jak zmienić Twoje życie na lepsze:

1* Nigdy nie próbuj stosować głodówki ponieważ może ona jedynie wywołać efekt uboczny. Twoje kilogramy powinny być tracone powoli , ale stabilne.

2* Jedz często, ale z małe porcje. Twoje menu powinno zawierać 5 potraw. Rozpocznij dzień od pożywnego śniadania, ponieważ to Cię wypełni zapobiegnie spożyciu zbyt dużej ilości kalorii w ciągu dnia. Kolejne posiłki jedz co 3-4 godziny. Regularne jedzenie pozwala normalizować poziom glukozy we krwi, dlatego metabolizm działa szybciej.

3* Próbuj różnych pokarmów. Spróbuj jeść posiłki, które są zakwalifikowane do każdej z grup pokarmów i  napojów. Są grupy posiłków, takie jak. :

-produkty pochodne (kasze, pieczywo, makaron)

-produkty mleczne

-owoce i warzywa

-chude mięso, ryby i jajka.

– tłuszcze (wybierz tłuszcze nienasycone jak: oleje roślinne, łosoś, orzechy: orzechy laskowe, orzechy makadamia, nasiona lnu – źródło kwasów omega-3. )

4* Pij 1,5 – 2 litry wody dziennie. Woda bierze udział w wielu procesach zachodzących w naszym organizmie i dostarcza wiele substancji odżywczych do naszej krwi. Każdego dnia tracimy wodę poprzez oddychanie, wydalanie i pocenie się – szczególnie podczas fali upałów lub intensywnego treningu, musimy uzupełniać nasze płyny.

5* Unikaj wysoko przetworzonej żywności, takiej jak fast foody i słodycze. To niezdrowe jedzenie jest pełne szkodliwych chemikaliów i zazwyczaj ma niewiele składników odżywczych.

Te produkty  przynoszą tylko dużo energii, której nadmiar będzie składowany w postaci tkanki tłuszczowej.

Będzie lepiej dla Twojego zdrowia, gdy wybierzesz stewię zamiast cukru lub gorzką czekoladę  niż bezwartościowe słodycze.

6* Zmniejsz zawartość soli w posiłku.

Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) musimy stosować 5 g soli dziennie. Te zasady są łamane przez koncerny, które sprzedają nam produkty, które zawierają dużo soli.

Zamiast używać soli, dodaj przyprawy do posiłku. Nie należy spożywać dań gotowych oraz wędzonych .

7* Zmień sposoby przygotowywania posiłków. Zacznij gotować na parze zamiast smażyć. Możesz również wyposażyć w grill elektryczny lub parowar.

Czy jesteś gotowy na rozpoczęcie zdrowego trybu życia? Napisz w komentarzach.

Pozdrawiam

Ania

Your weekend on the beach/ Twój weekend na plaży.

I would like to enter you to the world of beaches.

Resting on the beach is one of the way to spend your free time.

Advantages:

 1. You can read books.
 2. You can learn, study lessons to your school.
 3. You can walk into the water and splash/swim.
 4. You can lie and charge your energy.
 5. You can eat something like snacks, etc.
 6. You just spend the time with someone.

Here I would like to present a few examples of the biggest beaches in the world:

 • Muizenberg , South Africa

It is located where the shore of the Cape Peninsula curves round to the east on the False Bay coast.

 • Long beach, USA

Long Beach is a town situated the Pacific Coast of the United States of America, within the Los Angeles metropolitan area of Southern California.

 • Cox’s bazar, Bangladesh

Cox’s bazar is in southeastern Bangladesh. It’s very interesting tourism center and fishing port.

To sum up, beaches are beautiful places where a human can rest, swim and just recover an energy.

Please write your comments.

Regards Marcin

Chciałbym zaprosić Was do świata plaż.

Odpoczynek na plaży to jeden ze sposobów spędzania wolnego czasu.

Zalety:

Możesz czytać książki.

Możesz się uczyć, , przygotowywać się na lekcjach w Twojej szkole/uczelni.

Możesz wejść do wody i popluskać się/płynwać.

Możesz leżeć i ładować swoją energię.

Możesz zjeść jakieś przekąseki .

Po prostu możesz spędzać czas z bliskimi.

Tutaj chciałbym przedstawić kilka przykładów największych plaż na świecie:

Muizenberg , Republika Południowej Afryki

Znajduje się ona w miejscu, gdzie brzeg półwyspu Cape zakrzywia się na wschód na wybrzeże False Bay.

Long Beach, USA

Long Beach jest miastem położonym na wybrzeżu Pacyfiku w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na obszarze metropolitalnym Los Angeles w południowej Kalifornii.

Bazar Coxa, Bangladesz.

Bazar Coxa leży w południowo-wschodnim Bangladeszu. Jest ona bardzo ciekawym centrum turystycznym i portem rybackim.

Podsumowując, plaże są pięknymi miejscami, gdzie człowiek może odpocząć, popływać i odzyskać energię.

Napiszcie swoje komentarze.

Pozdrawiam ,Marcin

Famous people with mental illness./Znani ludzie chorujący na choroby psychiczne.

Mental diseases subject is no longer taboo these days. Fortunately it starts to be not shameful topic. Many famous people have admitted to that kinds of problems. I’d like to show some examples of people with mental disorders.

 • 1. CARRIE FISHER, an actress .

Carrie Frances Fisher was an American actress, writer and humorist.

She is well known as a Princess Leila from unforgettable Star Wars Saga, but she was a writer and prolific script consultant as well.

She was talking openly about her bipolar disorder and addiction to drugs.

She suffered from a mental disease and still worked by using her mental condition to her comedy act and writing.

Carrie Fisher described herself like that:

‘I am mentally ill. I can say that. I am not ashamed of that. I survived that, I’m still surviving it, but bring it on.’

She was the inspirational person who showed that there are no limits in life.

 • 2. CATHERINE-ZETA JONES, an actress.

She was diagnosed with bipolar II disorder.

She lived with permanent stress during her husband Michael Douglas fight with IV stage throat cancer.

According to National Institutes of Mental Health the stress is a common factor of burst mental illness. She had a problem with sleeping, an appetite and she had suiciding thoughts.

Fortunately Douglas got over from a cancer.

Zeta-Jones publicist said in a statement:

“When it comes to a mental illness, you talk about it more as controlled and managed and it’s something she will probably be dealing with for her entire life…”

LOS ANGELES - OCT 20: Catherine Zeta Jones at the third annual "A Fine Romance" at Sony Studios in Culver City, Los Angeles, California on October 20, 2007
 • 3 ANTHONY HOPKINS , an actor.

In 1993, on an interview in the News of the World, the Hollywood actor Anthony Hopkins admitted that he suffer on schizophrenia and he has heard inter voices in his head since he was a child,

He said:

“I’ve always had a little voice in my head, particularly when I was younger and less assured”, he said. “While onstage, during classical theatre the voice would suddenly say, “Oh, you think you can do Shakespeare, do you?” and he added; “Recently, I was being interviewed on television and the voice inside my head said to me, “Who the hell do you think you are. You’re just an actor, what the hell do you know about anything”

He felt sad and insecurity when he was a little boy.

I’ve always had a little voice in my head pulling me down, particularly when I was younger and less grounded… My school days were not always happy and I wanted to get away from Wales and to be someone else. I was silly at school, I just didn’t know what was going on. I thought I was on Mars, I didn’t see what they were talking about.”As an adult person he learnt to not focus on inter voicesAs an adult person he learnt to not focus on inter voices.

Actor Anthony Hopkins arrives on the red carpet at the Transformers The Last Knight movie premiere on June 20, 2017 in Chicago.

In conclusion, it shows people that a mental problem can experience everyone, rich,poor, etc. That show, there are no limits. They inspire other people with the mental problem to defeat their everyday problems. Even you are mentally ill or not: you are wonderful just the way you are. Remember that your disease do not determine you. You are yourself, you are not mental illness.

What do you think about mental diseases? Share your opinion in

comments.

Regards

Ania

Choroby psychiczne w dzisiejszych czasach nie są już tematem tabu. Na szczęście nie jest już to temat wstydliwy. Wielu znanych ludzi przyznało się do tego rodzaju problemów. Chciałbym pokazać kilka przykładów ludzi z zaburzeniami psychicznymi.

1. CARRIE FISHER, aktorka.

Carrie Frances Fisher była amerykańską aktorką, pisarką i humorystką.

Jest dobrze znana jako księżniczka Leila z niezapomnianej Sagi Gwiezdnych Wojen, ale była również pisarką i konsultantem scenariuszowym.

Mówiła otwarcie o swojej chorobie dwubiegunowej i uzależnieniu od narkotyków.

Cierpiała na chorobę psychiczną i nadal pracowała, wykorzystując swój stan psychiczny w swoich rolach komediowych i pisaniu.

Carrie Fisher opisała się w ten sposób:

,,Jestem chora psychicznie. Mogę tak powiedzieć. Nie wstydzę się tego. Przetrwałem to, wciąż przez to przechodzę,  ale daje radę’’

Była inspirującą osobą, która pokazała, że nie ma granic w życiu.

2. CATHERINE-ZETA JONES, aktorka.

Zdiagnozowano u niej chorobę dwubiegunową II stopnia.

Żyła w stałym stresie podczas walki jej męża -Michaela Douglasa z rakiem gardła (IV stadium) .

Według Narodowych Instytutów Zdrowia Psychicznego stres jest częstym czynnikiem powstania choroby psychicznej. Miała problem ze snem, apetytem oraz miała myśli samobójcze.

Na szczęście Douglas wygrał z rakiem.

Publicysta Zeta-Jones powiedział w oświadczeniu:

,,Jeśli chodzi o chorobę psychiczną, to  mówi się ,że to kontroluje  i zarządza i jest to coś, z czym prawdopodobnie będzie miała do czynienia przez całe swoje życie.

3 ANTHONY HOPKINS , aktor.

W 1993 roku, w wywiadzie dla News of the World, hollywoodzki aktor Anthony Hopkins przyznał, że cierpi na schizofrenię i od dziecka słyszał w głowie głosy.

Powiedział:

,,Zawsze miałem głos w głowie, szczególnie gdy byłem młodszy i mniej pewny”;, powiedział. ,,Kiedy byłem na scenie w klasycznym teatru głos nagle powiedział: ,,Och, myślisz, że potrafisz grać Szekspira, Ty?’’ i dodał:,,Ostatnio udzielałem wywiadu w telewizji, a głos w mojej głowie powiedział mi’’: ,,Za kogo ty się, do cholery, uważasz”. Jesteś tylko aktorem, co ty, do diabła, wiesz o wszystkim”.

Czuł się smutny i niepewny, gdy był małym chłopcem.

,,Zawsze miałem głos w głowie, szczególnie gdy byłem młodszy i mniej ugruntowany. . . . Moje dni szkolne nie zawsze były szczęśliwe i chciałem uciec z Walii i być kimś innym. Byłem głupi w szkole, nie wiedziałem, co się dzieje. Myślałem, że jestem na Marsie, nie widziałem, o czym oni mówią’’

Jako osoba dorosła nauczył się nie koncentrować na głosach.

Podsumowując, to  pokazuje ludziom, że problem psychiczny może doświadczyć każdego, bogatego, biednego, itp. Te przykłady pokazują ,że nie ma żadnych ograniczeń. Gwiazdy inspirują innych ludzi z problemami psychicznymi do pokonania ich codziennych problemów. Czy jesteś chory psychicznie ,czy nie: jesteś cudowny, taki jaki jesteś. Pamiętaj, że twoja choroba cię nie determinuje. Jesteś sobą, nie jesteś chorobą psychiczną.

Co sądzisz o chorobach psychicznych? Podziel się swoją opinią w komentarzu.

Pozdrawiam ,

Ania

Running as the way for chill out/ Bieganie jako sposób na odprężenie.

Hi Everybody.

Running is one of the oldest sports in the world.

It was originally recorded in 776 BC on the first Olympics in Greece.

It is very easy to begin your journey with running.

You have to turn off your thinking and plunge into physical relaxation.

Advantages of running:

 • it improves our physical condition
 • it doesn’t take a lot of time
 • you can run with someone
 • it extends capacity of our lungs
 • it allows us to burn our body fat
 • it makes that we feel better(more endorphins in our organism)

Running only requires healthy legs/time/will.

I encourage you to try this sport, because it is really worth doing something with our health.

Greetings

Marcin

Witam wszystkich.

Bieganie jest jednym z najstarszych sportów na świecie.

Został on pierwotnie ustanowiony w 776 r. p. n. e. na pierwszych igrzyskach olimpijskich w Grecji.

Bardzo łatwo jest rozpocząć podróż z bieganiem.

Musisz wyłączyć myślenie i zanurzyć się w fizycznym odprężeniu.

Zalety biegania:

poprawia naszą kondycję fizyczną.

 • to nie zajmuje dużo czasu.
 • możesz biegać z kimś.
 • zwiększa pojemność naszych płuc.
 • pozwala nam to spalić  tkankę tłuszczową.
 • sprawia, że czujemy się lepiej (więcej endorfin w naszym organizmie)
 • Bieganie wymaga tylko zdrowych nóg, czasu i woli.

Zachęcam do wypróbowania tego sportu, bo naprawdę warto zrobić coś z naszym zdrowiem.

Pozdrowienia

Marcin

Top 5 ! The weirdest Guinness World Records/Top 5 !Najdziwniejsze rekordy Guinnessa

Imagination has no limits. I’d like to introduce you some people who held the records in spectacular ways. Have you ever heard about „Most spoon balanced on face” or The loudest burp”? Let’s see odd Guinness record. Take a look.

 1. Most spoon balanced on face •

Devon, 1st April 2008- Joe Alison established his record. That man used 16 stainless steel teaspoons in his great stunt. Spoons were situated allover his body.

Joe put 5 spoons on the forehead, 4 on the cheeks, 1 on the nose, 2 on the top lip,1 on each ear ,2 teaspoons were placed on the chin.

2 The Loudest Burp •

This record were established by Paul Hunn. That guy gave the loudest burp-107,1 dB on the set The New Paul O’Grady show, in London, on 24th September 2008. Volume of that burp can be compare with sound of a motorcycle without a silencer (100 dB).

3 Furthest Eyeball Popper •

The next weird Guinness record belongs to Kim Goodman from USA. Kim owns amazing ability. She can pop her eyeballs so that protrude for 12 mm beyond her eye socket. The record was set on 2nd November 2007 in Istanbul, Turkey.

4 Heaviest car balanced on the head •

The record was set on 24th May 1999 in London UK studio.

An Englishman, John Evans balanced a 159,6 kg Mini on his head. Balancing took him 33 seconds. He was able to hold the record thanks to his big – 60,9 cm neck.

5, The heaviest weight lifted on ear •

Rakesh Kumar from India lifted 71 kg on his left ear. The record holding took a place on 21st May 2008.

That’s impressive! Isn’t it? What you think about that records?

Write in comments please.

Regards.

Ania

Wyobraźnia nie ma granic. Chciałabym przedstawić kilka osób, które ustanowiły rekordy w spektakularny sposób. Słyszałeś kiedyś o ,, Balansujących łyżkach na twarzy”; lub o ,,Najgłośniejszym beknięciu”;? Zobaczmy dziwne rekordy Guinnessa. Spojrzcie.

Większość łyżki zbalansowana na twarzy –

Devon, 1 kwietnia 2008 r. – Joe Alison ustanowił swój rekord. Ten człowiek użył 16 łyżeczek ze stali nierdzewnej. Łyżki znajdowały się na całym jego ciele.

Joe położył 5 łyżek na czole, 4 na policzkach, 1 na nosie, 2 na górnej wardze, 1 na każdym uchu, 2 łyżeczki zostały umieszczone na podbródku.

2 Najgłośniejsze beknięcie-

Ten rekord został ustanowiony przez Paula Hunna. Ten facet wykonał beknął najgłośniej -107,1 dB na podczas The New Paul O’Grady show, w Londynie, 24 września 2008 roku. Głośność tego beknięcia można porównać z dźwiękiem motocykla bez tłumika (100 dB).

3 Najbardziej wytrzeszczona gałka oczna

Kolejna dziwaczna płyta Guinnessa należy do Kim Goodman z USA. Kim ma niesamowitą zdolność. Potrafi mocno wytrzeszczyć gałki oczne , które wystają na 12 mm poza oczodół. Rekord został ustanowiony 2 listopada 2007 roku w Stambule w Turcji.

4 Najcięższy samochód wyważony na głowie –

Rekord został ustanowiony 24 maja 1999 roku w londyńskim studiu UK.

Anglik, John Evans uniósł 159,6 kg Mini na głowie. Uniesienie zajęło mu 33 sekundy. Był w stanie ustanowić rekord dzięki swojej wielkiej szyi. (60,9 cm)

5, Najcięższy ciężar podniesiony na uchu –

Rakesh Kumar z Indii podniósł 71 kg na lewym uchu. Rekord miał miejsce 21 maja 2008 roku.

To imponujące! Jak uważacie? Co sądzicie  o tych rekordach?

Piszcie w komentarzach.

Pozdrawiam.

Ania