STOP EXCUSSES! HOW TO MOTIVATE YOURSELF./ STOP WYMÓWKOM ! SPOSOBY NA ZMOTYWOWANIE SIEBIE.

,,Your success in life and work will be determined by the kinds of habits that you develop over time. The habit of setting priorities, overcoming procrastination, and getting on with your most important task is a mental and physical skill. As such, this habit is learnable through practice and repetition, over and over again, until it locks into your subsconscious mind and becomes a permanent part of your behaviour.’’

Brian Tracy

Habits determine our life.  To develop your good habits you should do what you should do over and over.

1 . Create your self -enthusiasm

When you wake up you have two options :

1 sleep more and having a dream ,2 wake up and realise your dream and plan. It’s your choice.

I give you my tips how to build enthusiasm in the morning:

* Open the window ,let sunshine  to come to your home.

*. Drink coffe/tea in your favourite mug with optimistic /motivational quote.

* . Go outside. Going outside for a walk helps you to relax.

* Do some stretching exercises. Take some  deep breath and let your brain ventilate.

2 Planning your daily structure  to night before.

Take your notebook and type what is your goal to do next day. Your goals should be specific and clear.For instance when you want to learn English write what you want to achieve ( vocabulary, grammar , reading ,maybe speaking?). Type some details. Let’s write what you should prepare to do it . Some application like habitbull and wunderlist would be helpful.

3 . Simply -do it!!!…

Do what you should  do, even if you don’t want to do it at the moment. Improve your self -discipline all the time. Let’s think on a long term basis.  Do it  with enthusiasm. When you have bad moment , remember why you start and what it means to you. For example .Why I start running? Answer: I start running because I want to lose some weight and improve my condition .When I lose some weight and improve my condition I will be slim and I will rid on breahlessness . I would be more healthly.

4.  Tracks difficult situation as a challenge and  failure as a lesson.

Only people who do nothing don’t make  mistakes ..because… they do nothing. Failure is  a typical situation if you want to progress. Every people who reach success went through  faillure and difficult moments. Nobody was born as a master. Difficuldities develop our stamina.

5 . Break your big goal into smaller goal.

If you want to buy a new house -, find a  job who give you satisfacion and bigger salary and start to save money. You can add money into saving account.

If you want to lose weight- Establish that you  will lose 4-5 kilos per month instead 15 kilos per month. You dont put weight in short time that means that you dont lost weight in that  time. That’s establishment bring you lack of frustration

6 . Surround yourself  by positive , motivational quotes, books etc.

I know deeply how helpful can be reading inspirational book and blogs or wathing motivational movies on YouTube. That’s can produce positive power in your mind and heart.

I print out my favourite  pictures with quotes ,glaze and hanged on the wall. I surround them and It helps me a lot.

My favourite  authors are :

Brian Tracy and Regina Breett.

They  always rise my spirit and cheer me up.

7 .Visualise your dream and goals.

Find a moment and dream about your future success. Let’s describe your dream with details . How you feel?Who is with you ?Thats  can help you to start and gives you big portion of motivate.

Remember- only you decide in your life . You are director of your life. It is fantastic ! Isn’t it? Let’s take your life in your hands.

Is that post helpful for you?  How you motivate yourself? Please write a comment and don’t forget to add like.

Regards,

Ania

Twój sukces w życiu i pracy będzie zależał od nawyków, które rozwijasz w czasie. Nawyk wyznaczania priorytetów, przezwyciężania zwlekania i radzenia sobie z najważniejszymi zadaniami jest umiejętnością psychiczną i fizyczną. Jako taki, ten nawyk można nauczyć się poprzez praktykę i powtarzanie, w kółko, dopóki nie zamknie się w twoim podświadomym umyśle i nie stanie się stałą częścią twojego zachowania”;.

Brian Tracy

Przyzwyczajenia decydują o naszym życiu. Aby rozwijać swoje dobre nawyki, powinieneś w kółko robić to  co jest Twoim obowiązkiem.

1 . Kreuj swój własny entuzjazm.

Kiedy się budzisz, masz dwie opcje:

1 spać więcej i śnij dalej, 2 obudzić się i zrealizować swoje marzenia i plany. Wybór należy do Ciebie.

 Oto moje wskazówki, jak budować entuzjazm z rana:

*  Otwórz okno, niech promienie słońca trafią Twojego do domu.

*. Pij kawę/herbatę w swoim ulubionym kubku z optymistycznym i motywującym cytatem.

* . Wyjdź na zewnątrz. Wyjście na spacer  pomaga się zrelaksować.

* Wykonaj ćwiczenia rozciągające. Weź głęboki wdech i pozwól, by twój mózg się przewietrzył.

2 .  Zanim położysz się spać , zaplanuj swój kolejny dzień.

Weź swój notatnik i wpisz, co jest Twoim celem na następny dzień. Twoje cele powinny być konkretne i jasne. Na przykład, kiedy chcesz nauczyć się języka angielskiego, napisz, co chcesz osiągnąć (słownictwo, gramatyka, czytanie, może mówienie?). Wpisz kilka szczegółów. Napisz, jak powinieneś się do tego przygotować. Niektóre aplikacje, takie jak habitbull i wunderlist są tu pomocne.

3 . Po prostu – zrób to!!!!!. . . .

Rób to, co powinieneś zrobić, nawet jeśli nie chcesz tego robić w tej chwili. Ćwicz swoją samodyscyplinę przez cały czas. Myśl długodystansowo . Rób to z entuzjazmem. Kiedy masz zły moment przypomnij sobie , dlaczego zaczynałeś  i co to dla ciebie znaczy. Na przykład : Dlaczego zacząłem biegać? Odpowiedź: Zacząłem biegać, ponieważ chcę schudnąć i poprawić swoją kondycję. Kiedy schudnę i poprawię swoją kondycję, będę szczupły i pozbędę się zadyszki Będę zdrowszy.

4. Traktuj trudną sytuację jako wyzwanie, a porażkę jako lekcję.

Tylko ludzie, którzy nic nie robią, nie popełniają błędów, bo. . . . nic nie robią. Niepowodzenie jest normalną sytuacją, jeśli chcesz się rozwijać. Każdy, kto osiągnął sukces, przechodził przez porażki i trudne chwile. Nikt nie urodził się jako mistrz. Trudności rozwijają naszą wytrwałość.

5 . Podziel swój wielki cel na mniejsze cele.

Jeśli chcesz kupić nowy dom – znajdź pracę, która da ci satysfakcjonującą oraz większą pensję i zacznij oszczędzać pieniądze. Możesz zacząć odkładać pieniądze na koncie oszczędnościowym.

Jeśli chcesz schudnąć – Ustal, że będziesz tracił 4-5 kilogramów miesięcznie zamiast 15 kilogramów miesięcznie. Nie przybrałeś na wadzę w krótkim czasie, co oznacza, że nie schudniesz od razu .Takie założenie spowoduje ,że nie będziesz czuł się sfrustrowany.

6 . Otoczaj  się pozytywnymi, motywującymi cytatami, książkami itp.

Wiem, jak bardzo pomocne może być czytanie inspirujących książek i blogów oraz oglądanie filmów motywacyjnych na YouTube. Tworzy to pozytywną moc w twoim umyśle i sercu.

Sama wydrukowałam moje ulubione zdjęcia z cytatami, oprawiłam  i powiesiłam je na ścianie. Otaczanie się nimi bardzo  mi pomaga.

Moi ulubieni autorzy to :

Brian Tracy i Regina Brett.

Ich twórczość  pociesza mnie i podnosi na duchu

7 . Wizualizuj  sobie swoje marzenia i cele.

Znajdź chwilę i zacznij marzyć  o swoim przyszłym sukcesie. Opisz  twoje marzenie, podając szczegóły. Jak się czujesz? Kto jest z tobą? To pomoże Ci działać i da dużo  motywacji.

Pamiętaj – tylko ty decydujesz w swoim życiu. Jesteś dyrektorem swojego życia.  To fantastyczne! Nie sądzisz? Weź własne życie w swoje ręce.

Czy te rady  są  dla ciebie pomocne? Podziel się swoimi sposobami na motywację. Napisz komentarz i nie zapomnij dodać like😊

Pozdrawiam ,

Ania

Reklamy

Dog’s Day – 1st JULY /Dzień Psa- 1 lipca.

Hello readers!

Today we are celebrating Dog’s Day in Poland!

In the USA it’s called National Dog Day. It comes on 26 th August.  

What would be the world without our cute and, four-legged friends? I can’t imagine.

This is the day in which you can stroke, cuddle and play with your dog without any limits😊

It’s widely known that dogs are the best friends of people.

I prepare to you some inspirational tips how you can celebrate  Dog’s Day.

Let’s take a look.

1. Adopt the dog from your local animal shelter. There are many dogs, which need your love, home and helping hand.

2 . It’s the time to start being a volunteer in the animal shelter and care of dogs by playing, feeding , cleaning the cages and going for a walk with them.

3 . Donates, food, toys and blankets to the animal welfare organization. You can send a sum of money towards the animal shelter.

4. Sign the petition about protecting and peacefully treating animals.You can find many petitions via internet.

5 .Organise a  dog’s party. Invite your friends and their dogs. Prepare some dainties for dogs and hand them round. Buy some toys for him/her. Let’s play and have fun with your sweet friend.  Dogs will be impressed😊

6 . Let’s take a lot of pictures with you and your dog. You can hire a professional photographer.

7 .Take your dog to a doggy play resort and let him/her enjoy more with yourself by doing  exercises and playing.

8. Teach your dog some trick.

9. Take your dog to the beach and share precious moment with him or her.

10. Simply show your dog how deep is your love.

,,If you pick up a starving dog and make him prosperous, he will not bite you. This is the principal difference between a dog and a man.’’ Mark Twain

That quotation shows expressively that dog is the best friend of human.

P.S .I would like to show you my dog .That’s Gacuś – my little happiness:

Do you have the dog ? What are your ideas how to celebrate Dog’s Day?

Regards , Ania

Witam czytelników!

Dziś obchodzimy w Polsce Dzień Psa!

W USA nazywa się to National Dog Day. Przypada na 26 sierpnia.

Jaki byłby świat bez naszych słodkich , czworonożnych przyjaciół? Nie mogę sobie  tego wyobrazić.

Jest to dzień, w którym możesz głaskać, przytulać i bawić się z psem bez żadnego limitu😊

Powszechnie wiadomo, że psy są najlepszymi przyjaciółmi ludzi.

Przygotowałam dla Was kilka inspirujących wskazówek, jak obchodzić Dzień Psa.

Spójrzcie na to.

1. Zaadoptuj psa z lokalnego schroniska dla zwierząt. Jest wiele psów, które potrzebują twojej miłości, domu i pomocnej dłoni.

2 . Tego dnia dobrze jest  zacząć być wolontariuszem w schronisku dla zwierząt i opiekować się psami poprzez zabawę, karmienie, czyszczenie klatek i wyjście z nimi na spacer.

3 . Przekaż darowizny, żywność, zabawki i koce dla organizacji zajmującej się dobrostanem zwierząt. Możesz wysłać sumę pieniędzy do schroniska dla zwierząt.

4. Podpisz petycję o ochronie i pokojowym traktowaniu zwierząt,  wiele petycji znajdziesz w Internecie.

5 . Zorganizuj imprezę dla psów. Zaproś swoich przyjaciół i ich psy. Przygotuj kilka smakołyków dla psów i rozdaj je pieskom. Kup im  trochę zabawk . Bawcie się z waszymi słodkimi przyjaciółmi. Psy będą zadowolone😊

6 . Zrób  sobie dużo zdjęć ze swoim psem. Możesz zatrudnić profesjonalnego fotografa.

7 . Zabierz psa na  wybieg dla psów i pozwól mu/jej cieszyć się  zabawą i ćwiczeniami.

8. Naucz swojego psa sztuczki.

9. Zabierz psa na plażę i ciesz się z nim piękną chwilą.

10. Po prostu pokaż swojemu psu, jak bardzo go kochasz.

,,Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić – nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem, a człowiekiem.’’

Mark Twain

Ten cytat wyraźnie pokazuje, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka.

P. S. Chciałbym Wam pokazać mojego psa.  Oto Gacuś -moje małe szczęście.

Macie psy?Jakie są wasze pomysły na świętowanie Dnia Psa ? Podzielcie się inspiracjami w komentarzach.

Pozdrawiam

Ania

GOLDEN RULES HOW TO LOSE SOME WEIGHT/ZŁOTE ZASADY JAK SCHUDNĄĆ.

Many times you were wondering how to lose some weight, moreover, you had started a new diet regime to quit that quickly. Is it familiar story??

We want to get a benefit fast ,without effort. All I wanna tell you- It isn’t a good way!

First of all –let’s change word a diet into  eating habits!  I prepare for you some indications how to change your life for better:

1* Never attempt to a starvation diet cause it only can bring you a side effect. Your reduction kilos should be slowly, but steadily.

2* Eat often, but a small portion. Your menu should contain  5 repasts. Start your day from filling a breakfast, because it will brighten your capability and prevent to ingesting too much calories during a day. Next meals eat every 3-4 hours. Regular eating lets normalise level glucose in your blood .That’s why your metabolism work faster.

3* Taste various supplies. Try to eat meals, which are qualified to every group  of food and drink. There are groups of meals like:

cereal products ( kashas ,breadstuff, pasta)

dairy products

fruits and vegetables

lean meat, fish and eggs.

fats ( choose unsaturated fats like :vegetable oils, salmon, nuts: hazelnuts, macadamia nuts, flax seed – source of omega-3 acids.

4* Drink 1,5- 2 litres of water per day. The Water takes a part  in a lot of processes in our organism and submits a lot of nutritional substances to our blood.  Every day we lost water through  breathing, excreting and sweating-especially during heat wave or intensive workout, we have to replenish our fluids.

5* Avoid highly processed food like fast foods and sweets. Those junk food is full of unhealthy chemicals and usually it has few nutrients.

Those waste products bring you only a lot of energy which their overplus  will be deposited as a body fat.

It will be better for your heath when you choose stevia instead  of sugar or bittersweet chocolate than worthless sweets.

6* Reduce salt in your meal.

According to WHO (World Health Organization ) we need to use 5 g of salt per day. That rules are broken by concerns which sell us products which contain  full of salt.

Instead of using the salt, add spices to your meal. Do not use smoked and potted supplies.

7* Change way of  preparing your food.  Start to steaming instead frying. You can also equip with an electric grill or a steamer.

Are you ready to start healthy lifestyle? Write in comments.

Regards

Ania

Wiele razy zastanawiałeś się, jak schudnąć, co więcej, zacząłeś restrykcyjną dietę, aby szybko z niej zrezygnować. Brzmi znajomo ?

Chcemy szybko i bez wysiłku osiągnąć sukces  .Chcę ci tylko powiedzieć, że to nie jest dobry sposób!

Po pierwsze – zmień słowo ,, dieta”na ,,nawyki żywieniowe”;! Przygotowałam dla Ciebie kilka wskazówek, jak zmienić Twoje życie na lepsze:

1* Nigdy nie próbuj stosować głodówki ponieważ może ona jedynie wywołać efekt uboczny. Twoje kilogramy powinny być tracone powoli , ale stabilne.

2* Jedz często, ale z małe porcje. Twoje menu powinno zawierać 5 potraw. Rozpocznij dzień od pożywnego śniadania, ponieważ to Cię wypełni zapobiegnie spożyciu zbyt dużej ilości kalorii w ciągu dnia. Kolejne posiłki jedz co 3-4 godziny. Regularne jedzenie pozwala normalizować poziom glukozy we krwi, dlatego metabolizm działa szybciej.

3* Próbuj różnych pokarmów. Spróbuj jeść posiłki, które są zakwalifikowane do każdej z grup pokarmów i  napojów. Są grupy posiłków, takie jak. :

-produkty pochodne (kasze, pieczywo, makaron)

-produkty mleczne

-owoce i warzywa

-chude mięso, ryby i jajka.

– tłuszcze (wybierz tłuszcze nienasycone jak: oleje roślinne, łosoś, orzechy: orzechy laskowe, orzechy makadamia, nasiona lnu – źródło kwasów omega-3. )

4* Pij 1,5 – 2 litry wody dziennie. Woda bierze udział w wielu procesach zachodzących w naszym organizmie i dostarcza wiele substancji odżywczych do naszej krwi. Każdego dnia tracimy wodę poprzez oddychanie, wydalanie i pocenie się – szczególnie podczas fali upałów lub intensywnego treningu, musimy uzupełniać nasze płyny.

5* Unikaj wysoko przetworzonej żywności, takiej jak fast foody i słodycze. To niezdrowe jedzenie jest pełne szkodliwych chemikaliów i zazwyczaj ma niewiele składników odżywczych.

Te produkty  przynoszą tylko dużo energii, której nadmiar będzie składowany w postaci tkanki tłuszczowej.

Będzie lepiej dla Twojego zdrowia, gdy wybierzesz stewię zamiast cukru lub gorzką czekoladę  niż bezwartościowe słodycze.

6* Zmniejsz zawartość soli w posiłku.

Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) musimy stosować 5 g soli dziennie. Te zasady są łamane przez koncerny, które sprzedają nam produkty, które zawierają dużo soli.

Zamiast używać soli, dodaj przyprawy do posiłku. Nie należy spożywać dań gotowych oraz wędzonych .

7* Zmień sposoby przygotowywania posiłków. Zacznij gotować na parze zamiast smażyć. Możesz również wyposażyć w grill elektryczny lub parowar.

Czy jesteś gotowy na rozpoczęcie zdrowego trybu życia? Napisz w komentarzach.

Pozdrawiam

Ania

Famous people with mental illness./Znani ludzie chorujący na choroby psychiczne.

Mental diseases subject is no longer taboo these days. Fortunately it starts to be not shameful topic. Many famous people have admitted to that kinds of problems. I’d like to show some examples of people with mental disorders.

  • 1. CARRIE FISHER, an actress .

Carrie Frances Fisher was an American actress, writer and humorist.

She is well known as a Princess Leila from unforgettable Star Wars Saga, but she was a writer and prolific script consultant as well.

She was talking openly about her bipolar disorder and addiction to drugs.

She suffered from a mental disease and still worked by using her mental condition to her comedy act and writing.

Carrie Fisher described herself like that:

‘I am mentally ill. I can say that. I am not ashamed of that. I survived that, I’m still surviving it, but bring it on.’

She was the inspirational person who showed that there are no limits in life.

  • 2. CATHERINE-ZETA JONES, an actress.

She was diagnosed with bipolar II disorder.

She lived with permanent stress during her husband Michael Douglas fight with IV stage throat cancer.

According to National Institutes of Mental Health the stress is a common factor of burst mental illness. She had a problem with sleeping, an appetite and she had suiciding thoughts.

Fortunately Douglas got over from a cancer.

Zeta-Jones publicist said in a statement:

“When it comes to a mental illness, you talk about it more as controlled and managed and it’s something she will probably be dealing with for her entire life…”

LOS ANGELES - OCT 20: Catherine Zeta Jones at the third annual "A Fine Romance"  at Sony Studios in Culver City, Los Angeles, California on October 20, 2007
  • 3 ANTHONY HOPKINS , an actor.

In 1993, on an interview in the News of the World, the Hollywood actor Anthony Hopkins admitted that he suffer on schizophrenia and he has heard inter voices in his head since he was a child,

He said:

“I’ve always had a little voice in my head, particularly when I was younger and less assured”, he said. “While onstage, during classical theatre the voice would suddenly say, “Oh, you think you can do Shakespeare, do you?” and he added; “Recently, I was being interviewed on television and the voice inside my head said to me, “Who the hell do you think you are. You’re just an actor, what the hell do you know about anything”

He felt sad and insecurity when he was a little boy.

I’ve always had a little voice in my head pulling me down, particularly when I was younger and less grounded… My school days were not always happy and I wanted to get away from Wales and to be someone else. I was silly at school, I just didn’t know what was going on. I thought I was on Mars, I didn’t see what they were talking about.”As an adult person he learnt to not focus on inter voicesAs an adult person he learnt to not focus on inter voices.

Actor Anthony Hopkins arrives on the red carpet at the Transformers The Last Knight movie premiere on June 20, 2017 in Chicago.

In conclusion, it shows people that a mental problem can experience everyone, rich,poor, etc. That show, there are no limits. They inspire other people with the mental problem to defeat their everyday problems. Even you are mentally ill or not: you are wonderful just the way you are. Remember that your disease do not determine you. You are yourself, you are not mental illness.

What do you think about mental diseases? Share your opinion in

comments.

Regards

Ania

Choroby psychiczne w dzisiejszych czasach nie są już tematem tabu. Na szczęście nie jest już to temat wstydliwy. Wielu znanych ludzi przyznało się do tego rodzaju problemów. Chciałbym pokazać kilka przykładów ludzi z zaburzeniami psychicznymi.

1. CARRIE FISHER, aktorka.

Carrie Frances Fisher była amerykańską aktorką, pisarką i humorystką.

Jest dobrze znana jako księżniczka Leila z niezapomnianej Sagi Gwiezdnych Wojen, ale była również pisarką i konsultantem scenariuszowym.

Mówiła otwarcie o swojej chorobie dwubiegunowej i uzależnieniu od narkotyków.

Cierpiała na chorobę psychiczną i nadal pracowała, wykorzystując swój stan psychiczny w swoich rolach komediowych i pisaniu.

Carrie Fisher opisała się w ten sposób:

,,Jestem chora psychicznie. Mogę tak powiedzieć. Nie wstydzę się tego. Przetrwałem to, wciąż przez to przechodzę,  ale daje radę’’

Była inspirującą osobą, która pokazała, że nie ma granic w życiu.

2. CATHERINE-ZETA JONES, aktorka.

Zdiagnozowano u niej chorobę dwubiegunową II stopnia.

Żyła w stałym stresie podczas walki jej męża -Michaela Douglasa z rakiem gardła (IV stadium) .

Według Narodowych Instytutów Zdrowia Psychicznego stres jest częstym czynnikiem powstania choroby psychicznej. Miała problem ze snem, apetytem oraz miała myśli samobójcze.

Na szczęście Douglas wygrał z rakiem.

Publicysta Zeta-Jones powiedział w oświadczeniu:

,,Jeśli chodzi o chorobę psychiczną, to  mówi się ,że to kontroluje  i zarządza i jest to coś, z czym prawdopodobnie będzie miała do czynienia przez całe swoje życie.

3 ANTHONY HOPKINS , aktor.

W 1993 roku, w wywiadzie dla News of the World, hollywoodzki aktor Anthony Hopkins przyznał, że cierpi na schizofrenię i od dziecka słyszał w głowie głosy.

Powiedział:

,,Zawsze miałem głos w głowie, szczególnie gdy byłem młodszy i mniej pewny”;, powiedział. ,,Kiedy byłem na scenie w klasycznym teatru głos nagle powiedział: ,,Och, myślisz, że potrafisz grać Szekspira, Ty?’’ i dodał:,,Ostatnio udzielałem wywiadu w telewizji, a głos w mojej głowie powiedział mi’’: ,,Za kogo ty się, do cholery, uważasz”. Jesteś tylko aktorem, co ty, do diabła, wiesz o wszystkim”.

Czuł się smutny i niepewny, gdy był małym chłopcem.

,,Zawsze miałem głos w głowie, szczególnie gdy byłem młodszy i mniej ugruntowany. . . . Moje dni szkolne nie zawsze były szczęśliwe i chciałem uciec z Walii i być kimś innym. Byłem głupi w szkole, nie wiedziałem, co się dzieje. Myślałem, że jestem na Marsie, nie widziałem, o czym oni mówią’’

Jako osoba dorosła nauczył się nie koncentrować na głosach.

Podsumowując, to  pokazuje ludziom, że problem psychiczny może doświadczyć każdego, bogatego, biednego, itp. Te przykłady pokazują ,że nie ma żadnych ograniczeń. Gwiazdy inspirują innych ludzi z problemami psychicznymi do pokonania ich codziennych problemów. Czy jesteś chory psychicznie ,czy nie: jesteś cudowny, taki jaki jesteś. Pamiętaj, że twoja choroba cię nie determinuje. Jesteś sobą, nie jesteś chorobą psychiczną.

Co sądzisz o chorobach psychicznych? Podziel się swoją opinią w komentarzu.

Pozdrawiam ,

Ania

Welcome to our(Marcin & Anna) new blog about English and not only.

Good evening everybody.

We would like to introduce you to the world of English language.

Our first entries will be some propadeutics to basic knowledge.

First of all the English language is our Hobby.

On our blog we will be talking apart from English grammar, vocabulary, etc. about casual, everyday issues like spending free time, pets, a bit about animals, work, hobby, food, information technology, etc.

Thanks for watching our blog.

Greetings Marcin & Ania

Dobry wieczór wszystkim.

Chcielibyśmy wprowadzić was do świata języka angielskiego.

Nasze pierwsze wpisy będą pewną propedeutyką do podstawowej wiedzy.

Przede wszystkim język angielski to nasze hobby.

Na naszym blogu będziemy rozmawiać oprócz gramatyki i słownictwa angielskiego, itd. o zwykłych, codziennych sprawach takich jak spędzanie wolnego czasu, zwierzęta domowe, pracy, naszym hobby, jedzeniu, informatyce, itd.

Dziękujęmy za oglądanie naszego bloga.

Pozdrawiamy Marcin i Ania 🙂