Never say never! Start dreaming and creating your future./Nigdy nie mów nigdy! Zacznij marzyć i kreować swoją przyszłość.

It’s never too late to dream. You can always make your dreams come true. Some people fall into the trap of thinking: I’m too old, it’s not worth it if I’m younger. Until recently, I was getting so excited – the 30s vision scared me. Today I am 29 years old and I think that my life will start in my 30s. Maturity is a privilege that not everyone can experience. Maturity is an experience that allows us to make fewer mistakes and experience life more consciously.
Dreams make us motivated to act. They lead to the goal. It is important to act and not to be discouraged by trips. My beloved author Brian Tracy writes that doubt, fear, low self-esteem, the feeling of not deserving fortunately is a recipe for failure. Viktor Frankl- an Austrian of Jewish origin, psychiatrist and psychotherapist was a prisoner of the Nazi concentration camp Auschwitz. Being in such a terrible place, he conducted psychological research on the strength of the spirit and human faith. He studied why people in such inhuman conditions have the will to live. He often comforted his fellow prisoners. The results of his research, which he published after World War II, show that faith and hope are something that keeps us alive. The same happens in oncological hospitals. Patients who have the will to live and the hope to recover faster. This is the so-called „principle of attraction” or the law of faith. The way you think affects all spheres of your life. The way you think affects our reality. According to Brian Tracy, thoughts are causes and external conditions are consequences. What you believe in becomes your reality. Your mind searches for evidence of what you believe in. Your beliefs decide about your life. The world becomes as you are. You ignore what you do not agree with. If you are equipped in this way of thinking, you are more focused on success and fulfilling your dreams. It is worth to be persistent and have a clearly established goal. If you believe in something, you can do it. Remember that the way to fulfill your dreams is perseverance, life goal, strong belief in it, and positive thinking. What happens quickly without thinking often ends badly. You need to have an accurate, clear plan and strive for it. It is never too late to fulfill your dreams. You are as old as you feel.

Nigdy nie jest za późno na marzenia. Zawsze można je realizować. Niektórzy ludzie wpadają w pułapkę myślenia: ,,jestem za stary”, ,,nie warto mi tego robić”,,, gdybym był młodszy”… Do niedawna sama się tak nakręcałam- wizja 30 -stki mnie przerażała. Dziś mam 29 lat i myślę ,że moje życie zacznie się właśnie po 30-stce. Dojrzałość to przywilej ,którego nie wszyscy mogą doświadczyć. Dojrzałość to doświadczenie ,dzięki któremu popełniamy mniej błędów i przeżywamy życie bardziej świadomie.
Marzenia sprawiają ,że zyskujemy motywacje do działania. Prowadzą do celu. Ważne, żeby działać i nie zrażać się potknięciami. Mój ukochany autor Brian Tracy piszę, że wątpliwości, strach ,niska samoocena, poczucie bycia niezasługującym na szczęście to przepis na porażkę. Viktor Frankl- Austriak żydowskiego pochodzenia ,psychiatra i psychoterapeuta był więźniem hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Będąc w tak okropnym miejscu ,prowadził badania psychologiczne nad siłą ducha i wiary ludzkiej. Badał to , dlaczego ludzie w tak nieludzkich warunkach mają wolę życia. Często pocieszał swoich współwięźniów. Z wyników jego badań, które opublikował po II Wojnie Światowej wynika ,że wiara i nadzieja to coś, co trzyma nas przy życiu. Podobnie dzieje się w szpitalach onkologicznych. Pacjenci ,którzy mają wolę życia i nadzieję szybciej zdrowieją. Jest to tzw. .zasada przyciągania lub prawo wiary . To , w jaki sposób myślisz wpływa ,na wszystkie sfery Twojego życia. Sposób myślenia wpływa na naszą rzeczywistość. Według Briana Tracy’ego myśli to przyczyny a warunki zewnętrzne, to skutki. To w co wierzysz ,staje się Twoją rzeczywistością. Twój umysł szuka dowodów na spełnienie tego, w co wierzysz. Twoje przekonania decydują o Twoim życiu. Świat staje się taki jaki jesteś Ty. Ignorujesz to, z czym się nie zgadzasz. Jeśli jesteś wyposażony w taki sposób myślenia jesteś bardziej nastawiony na sukces i spełnienie swoich marzeń. Warto być wytrwałym i mieć jasno ustanowiony cel. Jeśli w coś wierzysz w coś, to możesz tego dokonać. Pamiętaj ,że drogą do spełnienia marzeń jest wytrwałość,cel życiowy ,silna wiara w to ,że się uda i pozytywne myślenie. To, co dzieje się szybko ,bez przemyślenia często źle się kończy. Trzeba mieć dokładny, jasny plan i do niego dążyć. Nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. Masz tyle lat na, ile się czujesz.

How to make your life more pleasant?/Jak umilić sobie życie?


Do you want to wake up with a good mood and enjoy yourself despite adversity? Today I want to share my ways of making good mood. Here they are:
As soon as I get up from my bed, I open a window and let the fresh air enter my house. Every morning I say to myself: „This will be a good day, so I don’t know what – this will be a good day! It really helps. The next step is to drink water in the morning with lemon, ginger and cayenne pepper. This is my beloved drink because it accelerates metabolism and helps to lose weight. I very much like to do morning and evening gymnastics. Sometimes I have pain in my spine, so I like to straighten it with exercises. I love bright rooms and I always lift the blinds I let the sun’s rays brighten up my apartment. I like flowers very much, I buy them myself and put them in a vase. My favorite are tulips. I also have my flowers in pots, I really like to water them and watch them bloom before my eyes. Every day I go for a walk. I love to go for walks with my dog – Gacuś. Very often I go out with him on the catwalk for dogs. I like to play with him and watch Gacuś running and enjoying himself. I think that having an animal makes us feel better. We give the animal love, and he repays us in the same way. Thanks to the animals develops in us sensitivity. I recommend to everyone planning the day and writing motivational notes and thoughts. Above my bed hang beautifully framed quotes from famous people. These are quotations that motivate me the most and give me a positive kick to act. Very often I read motivating books. My best authors are Brian Tracy and Regina Brett. It is nice to read these books in an orderly room. The order makes her feel better. It is worth to find time for yourself every day. It can be wrapping yourself in a blanket and drinking your favorite coffee or tea, it can also be a warm bath. Discover your passions and in your free time you can paint with acrylic paints or draw with pastels. Before Christmas I make my own Christmas cards and send them to family and friends. Before Christmas I tune in for Christmas. I decorate my room with colorful lights. I make Christmas reeds. I discover the magic of Christmas during the morning Rorat. I love the mood when the lights go out in the church and the faithful turn on the lanterns. Before Christmas I make film marathons and watch films about Christmas.
There is a lot of room for improvement. Maybe you have your own ideas?


Chcesz budzić się z dobrym nastrojem i cieszyć się mimo przeciwności losu? Dziś chcę podzielić się swoimi sposobami na dobry humor. Oto one:
Zaraz po wstaniu z łóżka otwieram okno -pozwalam by świeże powietrze zagościło w moim domu . Każdego poranka mówię sama do siebie: TO BĘDZIE DOBRY DZIEŃ , CHOĆBY NIE WIEM CO – TO BĘDZIE DOBRY DZIEŃ! To naprawdę pomaga . Kolejny krok to picie z rana wody z cytryną ,imbirem i pieprzem cayenne. Jest to mój ukochany napój, ponieważ przyśpiesza metabolizm i wspomaga odchudzanie. Bardzo lubię robić sobie rano i wieczorem gimnastykę . Czasem pobolewa mnie kręgosłup , dlatego lubię rozprostowywać go ćwiczeniami. Uwielbiam jasne pomieszczenia i zawsze podnoszę rolety to góry. Pozwalam ,by promyki słonka rozjaśniały moje mieszkanie. Bardzo lubię kwiaty . Sama je sobie kupuje i wkładam do wazonu. Moje ulubione to tulipany. Mam też swoje kwiaty w doniczkach, bardzo lubię je podlewać i patrzeć jak na moich oczach rozkwitają. Każdego dnia wychodzę na spacer. Kocham chodzić na spacery z moim pieskiem – Gacusiem. Bardzo często wychodzę z nim na wybieg dla psów. Lubie się z nim bawić i patrzeć jak Gacuś biega i się cieszy. Myślę,że posiadanie zwierzęcia sprawia,że czujemy się lepiej. Dajemy zwierzakowi miłość,a on odwdzięcza się nam tym samym. Dzięki zwierzakom rozwija się w nas wrażliwość. Każdemu polecam planowanie dnia i wpisywanie motywacyjnych zapisków i przemyśleń. Nad moim łóżkiem wiszą pięknie obramowane cytaty znanych osób. Są to cytaty,które najbardziej mnie motywują i dają pozytywnego kopa do działania. Bardzo często czytam motywujące książki. Moi najlepsi autorzy to Brian Tracy i Regina Brett. Miło czyta się te książki w uporządkowanym pokoju. Porządek sprawia,że czuje się lepiej. Warto znaleźć każdego dnia czas dla siebie. Może być to otulenie się kocykiem i popijanie ulubionej kawy lub herbaty,może być to też ciepła kąpiel. Odkryj swoją pasję. Ja w wolnych chwilach maluje farbami akrylowymi lub rysuje pastelami. Przed świętami Bożego Narodzenia wykonuje własnoręcznie kartki świąteczne i wysyłam je do rodziny i przyjaciół. Przed Bożym Narodzeniem nastrajam się świątecznie. Ozdabiam swój pokój kolorowymi lampkami. Robię świąteczne stroiki. Magię świąt odkrywam podczas porannych Rorat. Kocham ten nastrój, gdy w kościele gasną światła, a wierni zapalają lampiony. Przed świętami robię sobie maratony filmowe i oglądam filmy o świętach Bożego Narodzenia.
Jest dużo możliwości na poprawę nastroju. Może macie jakieś swoje pomysły?

What would you like to do as you don't want to?/Co zrobić by się chciało, tak jak się nie chce?


Exams ahead of you and you don’t mind learning? Maybe you have a problem getting up early? You don’t want to go to work? I hope my advice is helpful.
Find a goal and motivation. Above all, act with enthusiasm. No matter what – be grateful to God and fate for everything. You have a roof over your head – enjoy and thank you. It’s raining – thank you. The air after the rain is so beautiful. Who doesn’t love raindrops hitting the glass? It’s easier to live this way. If you have a goal, you know where you are going. You are not a flag in the wind that you can control freely. Be guided by self discipline. In one of his books, Brian Tracy wrote that ,,self-discipline is the ability to do what you need when you need it, whether you want it or not”. To achieve self-discipline, enthusiasm is the most important thing. How to find motivation? Motivation should come mainly from within you. If you want to lose weight then you can’t think that losing weight will make people like you and you will find a boyfriend. Let’s reverse it. Replace I have to want. He wants to lose weight because he wants to be healthy and have satisfaction with his figure. Another person may be motivated if his / her happiness is also your happiness. My motivation is my beloved boyfriend- Marcin. He did a lot for me. I want us to be happy, that’s why I try to act every day. Other important people, such as your child, parents, sister or brother, can also be motivating.

What to do to get started?
Clean up the room. Yes – clean it in the room. Order at home is order in the head. It is much better to live when everything is organized. Get started now! Suppose you were up at 6.00 and got up at 10.00. Do not give up. Mistakes are not made only by those who do nothing. In this situation, get to work. Don’t moan that you woke up so late. After all, you learn from mistakes. We learn something every day. Do you study, but would you rather watch a movie? Be enthusiastic about learning. Think – how cool that I can study conditional periods in English 😊 Thanks to that I will get along well with foreigners. Maybe I’ll watch an English-language movie without a teacher? Z Perhaps I will start tutoring in English and earn some money. Before studying, thoroughly ventilate the room in which you will study. Make yourself warm coffee / tea / hot chocolate, find yourself a comfortable position and get to work!
Be patient and persistent. I can assure you that sooner or later your work will bring results. What is done in a hurry and after the headache will not bring good results. The most important is good quality. The most important features of wanting to want are persistence, purpose and motivation, enthusiasm and gratitude.
Write in your comments your ways to motivate yourself to work.

Przed Tobą egzaminy ,a Tobie nie w głowie nauka? Może masz problem z rannym wstawaniem? Nie chce Ci się iść do pracy? Mam nadzieję, że moje rady okażą się pomocne.

Znajdź cel i motywację. Przede wszystkim działaj z entuzjazmem. Choćby nie wiem co – bądź wdzięczny Bogu, losowi za wszystko. Masz dach nad głową- ciesz się i dziękuj. Pada deszcz – dziękuj. Powietrze po deszczu jest takie piękne. Kto nie uwielbia kropli deszczu uderzających o szybę? Tak żyje się łatwiej. Jeśli masz cel to wiesz dokąd zmierzasz. Nie jesteś wtedy chorągiewką na wietrze, którą można dowolnie sterować. Kieruj się samodyscypliną. W jednej ze swoich książek Brian Tracy napisał, że ,, samodyscyplina to zdolność robienia tego, co trzeba, kiedy trzeba bez względu czy nam się chce, czy nie”. W celu osiągnięcia samodyscypliny najważniejszy jest entuzjazm. Jak znaleźć motywację? Motywacja powinna pochodzić głównie ze środka Ciebie. Jeśli chcesz schudnąć to nie możesz myśleć, że schudnięcie spowoduje, że ludzie zaczną Cię lubić i znajdziesz chłopaka. Odwróćmy to. Zamień muszę, na chce. Chce schudnąć, bo chce być zdrowa oraz mieć satysfakcje ze swojej sylwetki. Motywacją może być też druga osoba,jeśli jej/ jego szczęście to także Twoje szczęście. Moją motywacją jest mój kochany chłopak – Marcin. Dużo dla mnie zrobił. Chcę byśmy byli szczęśliwi dlatego każdego dnia staram się działać. Motywacją mogą być też inne ważne osoby np. Twoje dziecko,rodzice,siostra czy brat.

Co zrobić, by zacząć działać?

Posprzątaj sobie w pokoju. Tak- posprzątaj w pokoju. Porządek w domu to porządek w głowie. Dużo lepiej żyje się, gdy ma się wszystko poukładane. Zacznij działać od już! Załóżmy, że miałaś wstać o 6.00,a wstałaś o 10.00. Nie załamuj się. Błędów nie popełniają tylko Ci, co nic nie robią. W tej sytuacji weź się do roboty. Nie marudź, że tak późno wstałaś. W końcu uczysz się na błędach. Każdego dnia czegoś się uczymy. Masz się uczyć,  ale wolałabyś obejrzeć film? Podejdź do nauki z entuzjazmem. Pomyśl – jak fajnie, że mogę się uczyć na angielski okresów warunkowych 😊 Dzięki temu będę dobrze dogadywać się z obcokrajowcami. Może obejrzę film anglojęzyczny bez lektora? Z Być może zacznę udzielać korepetycji z angielskiego i uda mi się zarobić troszkę kasy. Przed nauką dokładnie wywietrz pokój w którym będziesz się uczyć. Zrób sobie ciepłą kawę/herbatę /gorącą czekoladę, znajdź sobie wygodną pozycję i do dzieła!

Bądź cierpliwy i wytrwały. Mogę Ci zapewnić, że prędzej czy później Twoja praca przyniesie efekty. To, co zrobione w pośpiechu i po łepkach nie przyniesie dobrych rezultatów. Najważniejsza jest dobra jakość. Najważniejsze cechy tego, żeby zachciało się chcieć to wytrwałość, cel i motywacja, entuzjazm oraz wdzięczność.

Napiszcie w komentarzach Wasze sposoby na to, żeby się zmotywować do pracy.

How to find a good boyfriend?Jak znaleźć dobrego chłopaka?

It’s often said that finding a good boy is like looking for a needle in a haystack. Is that true? Not necessarily. Remember, many guys are just as shy as you are and it’s hard for them to start a conversation. You can always start acting on your own. Who doesn’t take any chances, doesn’t drink champagne.

Which attracts boyfriends:

1. Smile

Positive attitude and smile arouse sympathy. Nobody likes gloomy and grumpy people. Try to be smiling, because you never know who will fall in love with your Smile. Audrey Hepburn once said that the most beautiful girls are smiling and laughter is the best fat burner.

2. Self-confidence and self-esteem

Self-confidence is the best outfit. No one will believe in you until you do it yourself. When you are confident in yourself, you accept your flaws and try to change them as much as possible. You know that nobody is perfect, so you don’t try to be like that. You can be very skinny or fat, but none of these features limit you. Elizabeth Taylor said that: You can be fat and still be sexy. It all depends on what you think of yourself. . . Love yourself and don’t be cruel to yourself.

3. Having a hobby

Men like women who have their own interests and hobbies. Find something that you like to do, something that will absorb you. Read books and develop your passions. Thanks to this you will have something to talk about with the boy, arouse his interest and avoid awkward silence.

Where can you meet a nice boy?

At the beginning I would like to emphasize that discos are not a good place to find the other half. Men staying there often look for girls for one night. So what are the places to find your loved ones?

1.A place where you develop your passions

Check if there are no places in your area where you can develop. Such places are circles of interests, etc. Do you like to draw? See if there are any plastic wheels nearby. Maybe you’re interested in the theatre? Check if there is an amateur theatre in your area. A good option for finding a boyfriend is volunteering. Maybe your potential boyfriend, just like you, likes to help sick and elderly people. Why don’t you both love animals and help them at the shelter? It’s good to grow. If you enrol in a school, college or course, it is possible that you will meet a boy with whom you will have shared interests.

2. Dating portals.

It’s a good solution for shy people. However, I warn you right away – you have to be careful here. There are a lot of crooks there, but also a lot of cool, valuable guys. Don’t be fooled by tender words. If the guy at the beginning of the acquaintance tells you that you are beautiful, you have beautiful eyes, etc. know that it’s just a bait. Probably every girl writes the same thing and you are one of the options for him. Don’t write back to guys who talk about sex at the beginning of their relationship. Under no circumstances should you send a man money. If you want to meet, do it during the day and in a public place, e. g. in a café.

First of all, don’t get upset that you won’t find your only one right away. The most important thing is that you believe in yourself and know how to give yourself happiness. Love when you’re ready, not when you’re alone.

Często mówi się ,że znalezienie dobrego chłopaka to jak szukanie igły w stogu siana. Czy to prawda ? Niekoniecznie. Pamiętaj ,że wielu facetów jest tak samo nieśmiałych jak Ty i trudno im rozpocząć rozmowę. Zawsze możesz sama zacząć działać. Kto nie ryzykuje -nie pije szampana.

Co przyciąga chłopaków:

1.Uśmiech

Pozytywne nastawienie i uśmiech budzą sympatię. Nikt nie lubi ponuraków i marud. Staraj się być uśmiechnięta, bo nigdy nie wiesz kto zakocha się w Twoim Uśmiechu. Audrey Hepburn powiedziała kiedyś ,że ,, najpiękniejsze dziewczyny są uśmiechnięte i śmiech to najlepszy spalacz tłuszczu.’’

2. Wiara w siebie i poczucie własnej wartości.

Pewność siebie to najlepsze ubranie. Nikt nie uwierzy w Ciebie dopóki Ty sama tego nie zrobisz. Kiedy jesteś pewna siebie akceptujesz Twoje wady i w miarę możności starasz się je zmieniać. Wiesz ,że nikt nie jest idealny ,więc nie starasz się taka być .Możesz być bardzo chuda lub gruba  ,ale żadna z tych cech Cię nie ogranicza. Elizabeth Taylor powiedziała, że: ,,Możesz być gruba i cały czas być sexy. Wszystko zależy od tego co myślisz o samej sobie’’. Pokochaj siebie i nie bądź wobec siebie okrutna.

3. Posiadanie hobby

Faceci lubią kobiety ,które mają swoje zainteresowania i hobby. Znajdź ,więc coś co lubisz robić ,coś co Cię pochłonie. Czytaj książki i rozwijaj swoje pasje. Dzięki temu będziesz miała o czym rozmawiać z chłopakiem ,wzbudzisz jego zainteresowanie i unikniesz niezręcznej ciszy.

Gdzie można poznać fajnego chłopaka?

Na wstępie chcę podkreślić ,że dyskoteki nie są dobrym miejscem na znalezienie drugiej połówki. Mężczyźni tam przebywający często szukają dziewczyn na jedną noc. Jakie więc są miejsca na znalezienie swojego ukochanego?

1.Miejsce w którym rozwijasz swoje pasje

Sprawdź czy w Twojej okolicy nie ma miejsc gdzie można się rozwijać. Miejsca takie to koła zainteresowań itp. Lubisz rysować? Zobacz czy w niedaleko nie ma kół plastycznych. Może interesuje Cię teatr ? Sprawdź ,czy w Twojej okolicy działa amatorski teatr. Dobrą opcją na znalezienie chłopaka jest wolontariat. Może Twój potencjalny chłopak tak jak Ty lubi pomagać chorym i starszym ludziom? Może oboje kochacie zwierzęta i będziecie im pomagać w schronisku? Dobrze jest się rozwijać . Jeśli zapiszesz się do szkoły , na studia lub na jakiś kurs istnieje możliwość ,że poznasz chłopaka z którym będziesz mieć wspólne zainteresowania.

2 .Portale randkowe

To dobre rozwiązanie dla nieśmiałych. Jednak od razu ostrzegam- tutaj trzeba być ostrożnym. Jest tam dużo oszustów ,ale także dużo fajnych ,wartościowych chłopaków. Nie daj się omamić czułymi słówkami. Jeśli facet na początku znajomości mówi Ci ,że jesteś śliczna ,masz piękne oczy itp. wiedz ,że to tylko przynęta .Pewnie każdej dziewczynie pisze to samo i jesteś dla niego jedną z opcji. Nie odpisuj facetom , którzy na początku znajomości mówią o seksie. Pod żadnym pozorem nie wysyłaj mężczyźnie pieniędzy. Jeśli macie się spotkać zróbcie to w ciągu dnia i w miejscu publicznym np. w kawiarni.

Przede wszystkim nie załamuj się ,że od razu nie znajdziesz swego jedynego. Najważniejsze jest byś wierzyła w siebie i sama umiała dawać sobie szczęście. Kochaj wtedy kiedy jesteś gotowa , a nie wtedy gdy jesteś samotna.

How to be well organized? /Jak być dobrze zorganizowanym?

How to be well organized? Here are my ways to be organized and productive:

1. Think long term

Start with a vision of the end. A moment of laziness brings only momentary satisfaction. In the long run, it doesn’t do anything good. What you have to do tomorrow – do today. This will give you what others want.

2. Plan.

Plan what you want to do the next day every evening. Remember not to do it when you are drowsy. When we want to sleep, you won’t be focused on planning. In that case, plan your day in the morning. Optimal planning hours are about 4 hours before bedtime. Don’t plan your tasks to the minute. Life is changeable and it is not known if an unexpected guest will visit you tomorrow or the washing machine will break and you will have to change your plans. Always lean on the word: approx. For example, from about 12.00 to 13.30 I will be meeting the client. Buy a calendar in the form of a book with space for notes. Enter your plans and tasks there. Uncheck every evening what you did on that day. Use colors – this makes your notes more visible. Remember that your calendar is your kingdom and you can decorate it the way you want.

3 Reward yourself

After each well-done task, give yourself a reward. Suppose I studied English for 1 week a day. After a week I give myself a reward in the form of a warm bubble bath or sit down covered with a blanket of hot chocolate and a favorite book in hand. It doesn’t have to be a big reward. Just give it motivation.

4. Write down and tell yourself where you put it for a long time

I forgot what I put where. It ended with a nervous and long search for the desired item. When you put something in a given place, repeat three times aloud what you put where. For example: I put the keys on the shelf next to the TV. Repeat this 3 times. You can use sticky notes for ease of use. Write the name of the item on them and stick them where they are. Are these tips useful for you? Write in your comments your ways of organizing time.

Oto moje sposoby na bycie zorganizowaną i produktywną:

1.Myśl długoterminowo

Zaczynaj z wizją końca .Chwila lenistwa przynosi tylko chwilowe zadowolenie. W dłuższej perspektywie nie wnosi nic dobrego. To co masz zrobić jutro -zrób dziś .Dzięki temu zyskasz to co inni pragną.

2.Planuj

Każdego wieczora planuj to co chcesz zrobić na drugi dzień. Pamiętaj, żeby nie robić tego gdy jesteś senny. Kiedy chce nam się spać ,nie będziesz skupiony na planowaniu. W takim wypadku zaplanuj swój dzień z rana. Optymalne godziny planowania to około 4 godziny przed snem. Nie planuj swoich zadań co do minuty. Życie jest zmienne i nie wiadomo czy jutro nie odwiedzi Cię niespodziewany gość lub popsuje Ci się pralka i będziesz musiał zmienić swoje plany. Zawsze opieraj się na słowie: około. Na przykład ,,od około 12.00 do 13.30 będę na spotkaniu z klientem.” Kup sobie kalendarz w formie książkowej z miejscem na notatki. Wpisuj tam swoje plany i zadania. Odznaczaj każdego wieczora to co udało Ci się zrobić danego dnia. Używaj kolorów.Dzięki temu Twoje notatki są bardziej widoczne. Pamiętaj ,że Twój kalendarz to Twoje królestwo i możesz je ozdobić tak jak chcesz.

3 Nagradzaj się

Po każdym dobrze wykonanym zadaniu daj sobie nagrodę. Załóżmy ,że przez tydzień uczyłeś się angielskiego 1 godzinę dziennie. Po tygodniu dajesz nagrodę w postaci ciepłej kąpieli z bąbelkami lub siedzenia kocem z gorącą czekoladą i ulubioną książką w ręku. Nie musi być to duża nagroda. Wystarczy by dawała Ci motywację.

4. Zapisuj  i powtarzaj sobie co gdzie kładłeś.

Przez długi czas zapominałam co gdzie położyłam. Kończyło się to na nerwowym i  długotrwałym szukaniu upragnionego przedmiotu. W momencie gdy coś położysz w danym miejscu powtórz trzy razy na głos co gdzie położyłeś. Na przykład : Klucze położyłeś na półce koło telewizora. Powtarzaj to 3 razy. Dla ułatwienia możesz użyć karteczek samoprzylepnych. Napisz na nich nazwę przedmiotu i przylep w tym miejscu gdzie się znajdują.

Czy te rady są dla Was przydatne? Napiszcie w komentarzach Wasze sposoby organizacji czasu.

Top 10 – my list of the best Christmas songs./Top 10 – moja lista najlepszych piosenek Bożonarodzeniowych.

I love the pre-Christmas period. I love Christmas because of the preparations. The essence of Christmas is the birth of Jesus. Every year millions of people in the world want Jesus to be born in their hearts. Christmas is associated with Christmas tree, lights, gifts, Christmas carols and songs. Christmas songs build this special Christmas magic. Here’s my list of the top 10 Christmas songs.

10. The Jackson 5 ( Michael Jackson ) -Give Love on Christmas Day

The song is part of the band’s fourth album. The band released their Christmas album in 1970. The song was performed by 12-year-old Michael Jackson. The melody is catchy. The song’s message is simpy. The most important in Christmas is love.

9. Judy Garland-Have Yourself a Merry Little Christmas

The song was written in 1943. It comes from the movie Meet us in St. Louis in which Judy Garland played the lead role. The song seems sad, but it also brings hope. I recommend it to those who spend their holidays alone for some reason. The song says that in a year’s time – next Christmas the worries will go away and everything will work out.

8. Frank Sinatra /Dean Martin/Vaughna Monroe – Let It Snow!

The work was written by l Sammy Cahn and composer Jule Styne in July 1945. The song was written in the heat of the day. Although there are no Christmas accents in the song, the song is associated with Christmas. The song speaks about the desires of many people, that is, white holidays.

7. Frank Sinatra -Santa Claus is Comin’ to Town

The song was released in 1948 as Frank Sinatra’s third studio album. It tells Santa Claus that children and many adults are waiting for him. Who among us does not become a child at Christmas time? That’s the magic of Christmas.

6. Shakin Stevens- Merry Christmas Everyone

This Christmas song was released on single in 1985. The song tells about the joy of Christmas. Rhythmic melody and cheerful message make you want to listen to it

5.John Lennon&Joko Ono -Happy Xmas (War is Over)

The song was written in 1969 before Christmas. John Lennon and Yoko, demonstrated their opposition to the Vietnam War.

In 11 big cities around the world they hung billboards and posters with the inscription on them: WAR IS OVER! (If You Want It) Happy Christmas from John and Yoko. At the beginning of Happy Xmas (War Is Over); John and Yoko send Christmas greetings to their children saying : Happy Christmas, Kyoko; Happy Christmas, Julie.

4. Glee/Anita Kerr Quartet/ Bobby Helms -Jingle bell Rock

The song was written in 1957. It tells the story of bells, sledges and winter weather. It is nice to sing her during preparations for holidays, e. g. when baking Christmas gingerbread.

3. Brenda Lee- Rockin’ Around the Christmas Tree

This Christmas song was released in 1958. It was written by Johnny Marks and performed by Brenda Lee. The song speaks of a Christmas tree, carols, mistletoe carols, under which people in love with each other stand. Her message is joy.

2. Mariah Carey -All I Want For Christmas

The song was written by Mariah Carey and Walter Afanasieff. The singing artist says that the best gift is the boy she loves. He is able to give up other gifts from Santa Claus for him. It raises timeless questions of love. I often hum this song when I dress a Christmas tree or bake cakes and gingerbread.

1. WHAM! – Last Christmas

This is the real number one on my list. It was written and performed by George Michael. All those who have ended a difficult relationship and found their true love can identify with it. That’s what the lyrics of the song say:

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special

What are your favourite Christmas songs?

Top 10 – moja lista najlepszych piosenek Bożonarodzeniowych.

Uwielbiam okres przedświąteczny. Kocham święta ze względu  na przygotowania. Istotą świąt są narodziny Jezusa. Każdego roku miliony ludzi na świecie chce by Jezus narodził się w ich sercach .Boże Narodzenie kojarzy się z choinka, światełkami ,prezentami ,kolędami i piosenkami świątecznymi. Świąteczne piosenki budują tą szczególną magię Bożego Narodzenia. Oto moja lista 10 najlepszych piosenek świątecznych.

10.  The Jackson 5 ( Michael Jackson) -Give Love on Christmas Day

Piosenka wchodzi w skład czwartego albumu zespołu. Zespół wydał swój świąteczny album w 1970 roku. Utwór wykonywał 12 -letni Michael Jackson. Melodia  wpada w ucho. Przesłaniem piosenki  jest to ,że najważniejsza w świętach jest miłość.

9.Judy Garland-Have Yourself a Merry Little Christmas

Piosenka powstała w 1943 roku. Pochodzi z filmu Spotkamy się w St. Louis w ,którym Judy Garland grała główną rolę. Piosenka wydaje się być smutna, ale niesie też nadzieję. Polecam ją tym ,którzy z jakichś powodów spędzają święta samotnie . Piosenka mówi ,że za rok – w przyszłe święta zmartwienia odejdą i wszystko się ułoży.

8.Frank Sinatra /Dean Martin/Vaughna Monroe – Let It Snow!

Utwór stworzył Sammy Cahna i kompozytor Jule Styne w lipcu 1945 roku. Piosenka przewrotnie powstała w czasie gdy panowały upały. Mimo .że w piosence nie ma akcentów świątecznych to utwór ten niemal każdemu kojarzy się om z Bożym Narodzeniem. W utworze mowa jest pragnienia wielu ludzi, czyli białe święta.

7 .Frank Sinatra -Santa Claus is Comin’ to Town

Piosenkę wydano w 1948 roku jako trzeci studyjny album Franka Sinatry. Mówi ona Świętym Mikołaju na którego czekają dzieci i wielu dorosłych. Któż z nas nie staje się dzieckiem w czasie Bożego Narodzenia? Na tym polega magia świąt.

6. Shakin’ Stevens -Merry Christmas Everyone

Ta  bożonarodzeniowa piosenka   została wydana na singlu w 1985 roku. Utwór opowiada o radości świąt. Rytmiczna melodia i wesołe przesłanie sprawiają ,że chce się jej słuchać

5. John Lennon&Joko Ono- Happy Xmas (War is Over)

Piosenka powstała w 1969 roku przed świętami Bożego Narodzenia. John Lennon i Yoko, manifestowali swój sprzeciw wobec wojny w Wietnamie.

W 11 wielkich miastach na całym świecie rozwieszali billboardy i plakaty, na których widniał napis: „WAR IS OVER! (If You Want It) Happy Christmas from John and Yoko” – „WOJNA SKOŃCZONA! (Jeśli tego chcesz) Wesołych Świąt od Johna i Yoko”.

Na początku utworu Happy Xmas (War Is Over)”  John i Yoko kierują świątrczne życzenia do swoich  dzieci mówiąc „Happy Christmas, Kyoko”, Happy Christmas, Julie”.

4. Glee /Anita Kerr Quartet/ Bobby Helms- Jingle bell Rock

Piosenka powstała w 1957 roku. Opowiada ona o dzwonkach , saniach i zimowej aurze. Miło śpiewa się ja podczas przygotowań do świąt np. w czasie pieczenia świątecznych pierniczków

3. Brenda Lee- Rockin’ Around the Christmas Tree

Ta świąteczna piosenka została wydana w 1958 roku. Napisał ją Johnny Marks a wykonuje Brenda Lee. Piosenka mówi o choince ,  kolędach jemiole pod którą stają zakochani w sobie ludzie. Jej przesłaniem jest radość.

2. Mariah Carey -All I Want For Christmas

Piosenkę napisali Mariah Carey i Walter Afanasieff. Śpiewająca artystka mówi ,że najlepszym prezentem jest ukochany chłopak. Jest dla niego wstanie zrezygnować z innych prezentów od Świętego Mikołaja . Porusza ona ponadczasową kwestie miłości . Często nucę tą piosenkę podczas ubierania choinki czy pieczenia ciast i piernik

1.WHAM ! -Last Christmas

Jest to prawdziwy numer jeden na mojej liście.  Napisał oraz wykonuje ją George Michael. Mogą się z nią utożsamiać wszyscy Ci ,którzy zakończyli trudny związek i znaleźli swoją prawdziwą miłość.

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I’ll give it to someone special

Jakie są Wasze ulubione piosenki?

My cat – Ogonek/Mój kot – Ogonek

That’s him. Hello Everybody. I would like to talk about my the best pet, cat what is called Ogonek. It’s Polish name. Translated it means something like tail, but in soft meaning.

He is a very intelligent, good-looking and beautiful cat.

I buy him food. „Vitapol Exigent and Sensitive” is his favourite dry food.

He likes eating, and he is a slim cat. Sometimes he doesn’t has an apetite, but he has his favourite kind of meals.

He likes wet food: Felix. It’s in sachets. In pack there are 5+1 pieces.

He eats 1 piece daily. I like when he is full stuffed and smilling.

He is a very handsome cat 🙂

He has his friends(cats). It’s one of them. He likes enjoying with him.

They feel good living together in our home.

I love my cats, they give me a pleasure and hapiness.

Thank you for reading my post. Write in comments about your cats.

Greetings

Marcin

To właśnie on. Witam wszystkich. Chciałbym dzisiaj pomówić o moim najlepszym zwierzaku, mianowicie o kocie, którego nazwałem Ogonek. To polskie imię. Przetłumaczone znaczy tyle co ogon tylko, że w zdrobnieniu.

Jest bardzo inteligentnym, dobrze wyglądającym i pięknym kotem.

Kupuje mu jedzonko o nazwie „Vitapol Exigent and Sensitive”, to jego ulubiona sucha karma.

Lubi jeść i jest szczupłym kotem. Czasem nie ma apetytu, ale ma swoje ulubione posiłki.

Lubi mokrą karmę marki: Felix. Jest ona w saszetkach, pakowanych po 5+1 sztuk.

Zjada jedną saszetkę dziennie. Lubię kiedy jest najedzony i radosny.

Jest bardzo przystojnym kotem.

Ma swoich kocich przyjaciół. To jeden z nich. Lubi bawić się z nim. Czują się dobrze mieszkając ze sobą w naszym domu.

Kocham moje koty, dają mi szczęście i radość.

Dziękuję za przeczytanie mojego wpisu na blogu. Proszę napiszcie w komentarzach o swoich kotach.

Pozdrawiam

Marcin